سایت تخصصی برنامه نویسی مهندس میثم حبیبی دوستان گرامی تمامی مطالب این سایت به جهت بالا بردن سطح علمی شما عزیزات می باشد و برای هرگونه هماهنگی با مجتمع برتر (02166641008) تماس حاصل فرمایید. موفق و پیروز باشید http://www.engm.ir 2020-11-24T02:32:25+01:00 text/html 2018-03-05T15:00:46+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد Deactivate : http://www.engm.ir/post/289 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">این رویداد <font size="4">زمانی اجرا می شود که فرم از حالت تمرکز خارج شود به طوری که فرمی باز باشد و زمانی که فرم دیگری روی آن قرار گیرد عملاً رویداد Deactivate اجرا می گردد.البته باید گفت در صورت نمایش فرم هایی مانند MessageBox باز هم این رویداد اجرا می گردد.<br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">مثال:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">1- پروژه ای را اجراء نمایید و از منوی Project گزینه Add Window Form &nbsp;را انتخاب نموده و فرم جدیدی را به پروژه اضافه نمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">2- دکمه ای بر روی فرم قرار دهید و با کلیک بر روی آن فرم دوم فراخوانی نمایید</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">VB</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Dim Fo2 as New Form2</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Fo2.Show</font></div><div style="text-align: left;"><font style="direction: ltr;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font style="direction: ltr;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">#C</font></div><div style="text-align: left;"><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">()</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Form a = new Form2</span></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">()</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">a.Show</span></div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><font style="direction: rtl;" size="4" face="Mihan-Yekan">3- حال بر روی فرم اول بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">Activated</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;فرم اول اجرا می گردد.<br>4- به کمک دکمه فرم دوم را باز نمایید.<br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">4-&nbsp;</span><font style="direction: rtl;" size="4" face="Mihan-Yekan">حال بر روی فرم دوم بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد Deactivate </font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فرم اول اجرا می گردد.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> text/html 2018-03-03T15:59:35+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد CursorChanged: http://www.engm.ir/post/288 <font size="4" face="Mihan-Yekan">این رویداد زمانی اجرا می گردد که در هنگام اجرای برنامه خاصیت Cursor کنترل به کمک کد تغییر نماید.<br><br></font><br><div align="justify"><br><div align="justify"><div style="text-align: justify;"><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> </div> <br> text/html 2017-11-09T14:58:58+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ControlRemoved: http://www.engm.ir/post/287 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">توجه: برای استفاده از این رویداد ابتدا باید مطالب رویداد <a href="http://engh.mihanblog.com/post/286" target="_blank" title=""><font color="#000099"><b>ControlAdded</b></font> </a>را اجرا نمایید تا کنترلی به فرم اضافه گردد و سپس این مطالب را مطالعه نمایید.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">این رویداد زمانی اجرا می شود که یکی از کنترلهای روی فرم را با کد نویسی حذف نمایید.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">طرزکار:</font></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">1- یک پروژه ایجاد نموده و بر روی آن یک دکمه قرار دهید.<br>2-کدهای زیر را در بخش Public فرم قرار دهید</font></div><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="left"><br><div align="left"><font size="4">VB</font><br></div><div align="left"><font size="2">&nbsp; Private Sub Control_Removed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been removed from the form."))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; End Sub<br><br></font></div><div align="left"><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font size="2"><font size="4">#C</font><br></font></div><div align="left"><font size="2">private void Control_Removed(object sender, System.Windows.Forms.ControlEventArgs e)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; }<br>; MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been removed from the form."))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {</font></div><br></div><div align="justify"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan">3- کدهای زیر را بر روی دکمه قرار دهید.</font></font></div><div align="left"><br><div align="left"><font size="4">VB</font><br></div><div align="left"><font size="2">&nbsp;Dim tempCtrl As Control<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For Each tempCtrl In Me.Controls<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; If tempCtrl.Name = "textBox1" Then<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me.Controls.Remove(tempCtrl)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; End If<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Next tempCtrl</font></div></div><div align="left"><br></div><div align="left"><br><div align="left"><font size="2"><font size="4">#C</font><br></font></div><div align="left"><font size="2">foreach (Control tempCtrl in this.Controls)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if (tempCtrl.Name == "textBox1")<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>;this.Controls.Remove(tempCtrl)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; {</font></div><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="justify"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan">4- بر روی رویداد Load فرم کد زیر را قرار دهید.</font></font></font></div><div align="left"><br><div align="left"><font size="4">VB</font><br></div><div align="left"><font size="2">&nbsp;&nbsp; AddHandler Me.ControlRemoved, AddressOf Me.Control_Removed<br></font></div><div align="left"><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font size="2"><font size="4">#C</font><br></font></div><div align="left"><font size="2">;this.ControlRemoved += this.Control_Removed<br></font></div></div><div align="justify"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan">5- در رویداد ControlAdded فرم کد زیر را تایپ نمایید.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></font></font></div><div align="left"><font size="4">VB</font><br><div align="left"><font size="2"><font size="2">"مهندس حبیبی</font>"</font><font size="2"><font size="2">=</font>Me.Text</font><font size="2">&nbsp; </font></div><div align="left"><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font size="2"><font size="4">#C</font><br></font></div><div align="left"><font size="2"><font size="2">;"مهندس حبیبی</font>"</font><font size="2"><font size="2">=</font>Me.Text</font><font size="2"> <br></font></div></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">با اجرای برنامه و حذف نمودن کنترل به کمک دکمه خواهید دید کلمه مهندس حبیبی بر روی نوار عنوان قرار می گیرد.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><br><div align="justify"><div style="text-align: justify;"><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> </div> text/html 2017-11-07T16:59:17+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ControlAdded: http://www.engm.ir/post/286 <font size="4" face="Mihan-Yekan">این رویداد زمانی اجرا میشود که یک کنترل بر روی فرم اضافه گردد. برای درک بیشتر به مثال زیر دقت نمایید.<br><br><font color="#FF0000">مثال:</font><br>1- یک پروژه ایجاد نموده و بر روی آن یک دکمه قرار دهید.<br>2-کدهای زیر را در بخش Public فرم قرار دهید<br><font size="2" face="times new roman,times,serif"><br></font></font><div align="left"><font size="4">VB</font><br></div><div align="left"><font size="2" face="times new roman,times,serif">&nbsp;Private Sub Control_Added(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been added to the form."))<br></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; End Sub</font></div><div align="left"><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font size="2"><font size="4">#C</font><br></font></div><div align="left"><font size="2">private void Control_Added(object sender, System.Windows.Forms.ControlEventArgs e)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>;MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been added to the form."))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br></font></div><div align="left"><font size="2"></font><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">3- کدهای زیر را بر روی دکمه قرار دهید.<br><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></font><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="4">VB</font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">()</font> Dim textBox1 As New TextBox<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; textBox1.Size = New Size(100, 10)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; textBox1.Location = New Point(10, 10)<br></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">"</font>textBox1.Name = "textBox1<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me.Controls.Add(textBox1)<br></font></div><br><div align="left"><br><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">#C</font></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">;</font></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">()</font></font>TextBox textBox1 = new TextBox</font><br><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">;</font>textBox1.Size = new Size(100, 10)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">;</font> textBox1.Location = new Point(10, 10)<br></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">;</font>"textBox1.Name = "textBox1<br></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">;</font>this.Controls.Add(textBox1)<br></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></div></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><br></font></font></font></div><div align="left"><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">4- بر روی رویداد Load فرم کد زیر را قرار دهید.<br></font><br><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="4">VB</font></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AddHandler Me.ControlAdded, AddressOf Me.Control_Added</font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">#C</font></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">;</font></font></font>this.ControlAdded += this.Control_Added<br></font></font></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>5- در رویداد ControlAdded فرم کد زیر را تایپ نمایید.<br></font><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="4">VB</font></font></font></font></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">"</font>مهندس حبیبی</font>"</font> </font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">= </font>Me.Text&nbsp; <br></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">#C</font></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">;</font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="2"><font size="4">"مهندس حبیبی" </font></font></font>= </font></font></font>this.Text </font></font></font></div></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>با اجرای برنامه و اضافه نمودن کنترل به کمک دکمه خواهید دید کلمه مهندس حبیبی بر روی نوار عنوان قرار می گیرد.<br></font><br><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><div style="text-align: justify;"><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> text/html 2017-11-07T16:56:58+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ContextMenuStripChanged: http://www.engm.ir/post/285 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد زمانی اجرا می شود که مقدار خاصیت ContextMenuStrip کنترل تغییر نماید. به طور مثال اگر بر روی فرم دو ContextMenuStrip داشته باشیم و اولی را به فرم نسبت بدهیم و بر روی یک دکمه کدی را بنویسیم که دومی را به فرم نسبت دهد این رویداد برای فرم اجرا می شود.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><div style="text-align: justify;"><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> text/html 2017-11-06T15:56:24+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ContextMenuChanged : http://www.engm.ir/post/284 <div align="justify"><font style="direction: ltr;" face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد زمانی اجرا میشود که متد ContextMenu دچار تغییر شده یا ساخته شود. برای آنکه بتوانید این مطلب را درک نمایید لازم میدان تا توضیح کاملی را ارائه نمایم.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" color="#FF0000" size="4">مثال:</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">1- پروژه ای را ساخته و یک Button روی آن قرار دهید.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">2-در بخش Public فرم کدهای زیر را قرار دهید</font></div><div align="left"><font face="times new roman,times,serif" size="4">:VB</font></div><div align="left"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">()</font>Public Sub AddContextmenu<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">()</font> Dim m As New ContextMenu<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me.ContextMenu = m<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">()</font>&nbsp; Dim menuItem1 As New MenuItem<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">()</font>&nbsp; Dim menuItem2 As New MenuItem<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">"</font> menuItem1.Text = "New<br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">"</font>menuItem2.Text = "Open<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m.MenuItems.Add(menuItem1)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m.MenuItems.Add(menuItem2)<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" size="4">("منوها ساخته شد بر روی فرم راست کلیک نمایید")</font>MessageBox.Show<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; End Sub<br></font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">#C</font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">()</font>public void AddContextmenu<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;()</font> ContextMenu m = new ContextMenu<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font> this.ContextMenu = m<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font>()</font>MenuItem menuItem1 = new MenuItem<br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font>()</font>MenuItem menuItem2 = new MenuItem<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">"</font>menuItem1.Text = "New;<br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">"</font>menuItem2.Text = "Open;<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font> m.MenuItems.Add(menuItem1)<br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font>m.MenuItems.Add(menuItem2)<br><br></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">;</font></font><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="4">("منوها ساخته شد بر روی فرم راست کلیک نمایید")</font>&nbsp;&nbsp; MessageBox.Show<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">3- بر روی دکمه کد زیر را قرار دهید.</font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4">VB<br></font></div><div align="left"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="" face="times new roman,times,serif">()</font><font face="times new roman,times,serif"> Call AddContextmenu</font><br></font></div><div align="left"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="left"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="4">#C</font></div><div align="left"><font style="" face="times new roman,times,serif" size="4"><font style="">;</font></font><font style="" face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="" face="times new roman,times,serif"><font style="">()</font></font><font face="times new roman,times,serif">AddContextmenu</font><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">4- در رویداد ContextMenuChanged فرم کد زیر را قرار میدهید.<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4">VB<br></font></div><div align="left"><font face="times new roman,times,serif" size="4">&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="times new roman,times,serif" size="4">"مهندس حبیبی" = </font><font face="times new roman,times,serif">Me.Text </font><br></font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4">#C</font></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">; </font></font>"مهندس حبیبی"</font></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"> = </font>this.Text&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">همانطور که مشاهده می نمایید با فشردن کلید کدهای ساخت </font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ContextMenu اجرا گشته و بر روی فرم یک منو ایجاد می نماید که با کلیک راست نمودن روی فرم مشاهده می نمایید. چون این تغییر بر روی </font></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ContextMenu فرم انجام می شود باعث میگردد تا رویداد مورد نظر روی فرم اجرا شده و کدها اجرا گردیده و کلمه حبیبی روی نوارعنوان فرم چاپ شود.<br></font></font></font></font></div><div align="justify"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></font></font></font><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> text/html 2017-05-08T13:20:55+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد FormClosing: http://www.engm.ir/post/302 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد پیش از رویداد <font color="#3333FF"><a href="http://engh.mihanblog.com/post/301" target="" title="">FormClosed </a></font>اجرا می گردد و کدهایی که در این رویداد نوشته شود عملاً زمانی اجرا می شوند که فرم در حال بسته شدن است</font></div><div align="justify"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div><div class="theme-designer-com_makan_post-rightmenu-space"></div> text/html 2017-05-08T13:20:18+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد FormClosed: http://www.engm.ir/post/301 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد آخرین رویداد اجرایی در فرم می باشد. به طور کلی برای اجرای دستوراتی استفاده می شود که میخواهیم با بسته شدن فرم اجرا شود مانند کدهای ذخیره سازی در بانک .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><br><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div> </div> text/html 2017-02-09T02:47:46+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ClientSizeChanged : http://www.engm.ir/post/303 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد با اندکی تفاوت همانند رویداد Resize می باشد. اگر کدی در این رویداد نوشته شود با هر تغییر در اندازه صفحه اجرا می گردد. اما تفاوت آن با رویداد Resize در این است که همواره یکبار بیشتر اجرا می شود یعنی اگر در فرم های معمولی روی هر دو رویداد ClientSizeChanged&nbsp; و Resize کد بنویسید بدانید که پس از اجرای فرم رویداد ClientSizeChanged دو بار و Resize یک بار اجرا می شود. این درصورتی است که سیاست استفاده از رویداد ClientSizeChanged برای فرم های فرزند می باشد که در این فرم ها رویداد ClientSizeChanged یک بار اجرا می شود اما رویداد Resize اجرا نمی شود(فقط در اجرای اولین بار فرم). در کل پس از شروع کار در فرم با هر تغییر در اندازه فرم هز دو رویداد پا به پای هم احرا می شوند و تنها تفاوت آنها در احرای اول می باشد.<br></font><br><br><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div> text/html 2016-10-21T16:45:46+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد BindingContextChanged: http://www.engm.ir/post/269 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">در اینجا لازم میدانم ابتدا BindingContext را به شما معرفی نمایم. این مِتُد برای دسترسی به ControlBindingsCollection و اضافه کردن و تغییر اشیاء در اتصال به مجموعه فرامین بانک می باشد. به کمک این فرمان می شود هر گونه دستور را از این طریق به بانک اطلاعاتی وصل نمود. <br>این رویداد زمانی که </font><font size="4" face="Mihan-Yekan">مِتُد </font><font size="4" face="Mihan-Yekan">BindingContext تغییر نماید اجراء می گردد.<br></font><br><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div> text/html 2016-10-21T15:55:15+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد ChangeUICues: http://www.engm.ir/post/271 <font size="4"><font face="Mihan-Yekan">این رویداد یک رویداد گزارشی می باشد. به طور کلی در برنامه های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و باعث می گردد تا برنامه نویس گزارشی از حالات مختلف صفحه کلید در دست داشته باشد و در صورتی که بخواهد برای هر حالت کد نویسی نماید از خروحی های این رویداد استفاده می نماید.<br><br>بطور مثال:<br>1- پروژه ای را ایجاد نمایید و یک کادر متن و دکمه درون آن قرار دهید.<br>2- بر روی رویداد ChangeUICues روی فرم قرار گرفته و کدهای زیر را بر روی آن وارد نمایید.<br>در زبان VB:<br><br></font></font><div align="left"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3" face="times new roman,times,serif">()</font> Dim messageBoxVB As New System.Text.StringBuilder</font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowFocus", e.ShowFocus)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendLine()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowKeyboard", e.ShowKeyboard)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendLine()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeFocus", e.ChangeFocus)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendLine()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeKeyboard", e.ChangeKeyboard)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendLine()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "Changed", e.Changed)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; messageBoxVB.AppendLine()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MessageBox.Show(messageBoxVB.ToString(), "ChangeUICues Event")</font><br></div><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">در زبان #C:</font></font><br><br></font></font><div align="left"><pre><font size="3" face="times new roman,times,serif">System.Text.StringBuilder messageBoxCS = new System.Text.StringBuilder(); messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowFocus", e.ShowFocus ); messageBoxCS.AppendLine(); messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowKeyboard", e.ShowKeyboard ); messageBoxCS.AppendLine(); messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeFocus", e.ChangeFocus ); messageBoxCS.AppendLine(); messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeKeyboard", e.ChangeKeyboard ); messageBoxCS.AppendLine(); messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "Changed", e.Changed ); messageBoxCS.AppendLine(); MessageBox.Show(messageBoxCS.ToString(), "ChangeUICues Event" );</font></pre></div><div align="left"><br><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">3- پروژه را اجرا نمایید تا و نتیجه ای مانند شکل زیر را مشاهده نمایید.<br></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/507/1518549/Pic/ChangeUICues.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div></div><br></div></div></div> text/html 2016-10-21T15:53:06+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد BackgroundImageLayoutChanged: http://www.engm.ir/post/268 <font size="4"><font face="Mihan-Yekan">این رویداد زمانی کاربرد دارد که کاربر خاصیت&nbsp; <font color="#3366FF" face="times new roman,times,serif"><a href="http://engh.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="">BackgroundImageLayout</a></font></font></font><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"> را درون کنترل مورد نظر تغییر دهد. </font></font><br></font></font><br><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div></div> text/html 2016-09-18T01:26:18+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد Click : http://www.engm.ir/post/282 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد زمانی اجرا میشود که شما بر روی کنترل مورد نظر کلیک نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br><br>لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: justify;"><div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div> text/html 2016-08-05T13:54:22+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد CausesValidationChanged: http://www.engm.ir/post/270 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد زمانی اجرا میشود که شما خاصیت CausesValidation را به کمک کد تغییر دهید اما این خاصیت چیست؟<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این خاصیت مشخص می نماید &nbsp;که آیا با ارسال فرم به سمت سرور به سبب اعتبار سنجی انجام گیرد یا خیر میتوانید برخی از کنترلهایی را که نیاز به اعتبار سنجی ندارد را غیر فعال نمایید.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br><br>لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: justify;"><div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div> text/html 2016-08-01T09:04:27+01:00 www.engm.ir میثم حبیبی رویداد AutoValidateChanged: http://www.engm.ir/post/280 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این رویداد زمانی اجرا میشود که شما خاصیت&nbsp;AutoValidate را تغییر دهید اما این خاصیت چیست؟<br>برخی از برنامه نویسها به جای آنکه از کنترلها برای طراحی فرم استفاده نمایند ، با کد نویسی این عمل را انجام میدهند این خاصیت مشخص مینماید که آیا کدهای این نوع کنترلها فعال باشد یا خیر</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود</font></div></div></div></div></div>